UNİVERSAL MÜHASİBATLIQ TƏLİMLƏRİ

UNİVERSAL MÜHASİBATLIQ KURSU FOTO

UNİVERSAL MÜHASİBAT UÇOTU TƏLİMLƏRİ

(- Biznesin bir çox istiqamətində maliyyə- mühasibat təcrübəsi olan

    mütəxəssislər tərəfindən tədris olunur

 – 6 İstiqamət üzrə zəngin biliklər və praktiki məsələlər)

 • Mühasibat uçotu
 • 1C proqramı
 • Vergilər və Bəyannamələr, BTP proqramı (bəyannamə tərtibatı)
 • Sosial sığorta qanunvericiliyi (DSMF), B1 editor, B3 editor proqramları
 • Statistika Komitəsi hesabatları
 • Məşğulluq Mərkəzi hesabatları

 

TƏDRİS PROQRAMI

 • Mühasibat uçotu barədə ümumi informasiya və biliklər
 • Mühasibat uçotu hesabları haqda ümumi məlumat
 • Muhasibat uçotunda sintetik hesablar, analitik uçot hesabları, subhesablar
 • Mühasibat uçotu hesabları planı və müxabirləşmələr, ikili yazılış üsulu
 • Dövriyyə cədvəlləri, əməliyyatlar üzrə müxabirləşmələrin dövriyyə cədvəllərində göstərilməsi
 • Mühasibat balansı onun məzmunu və quruluşu
 • Əsas vəsaitlərin uçotu
 • Materialların uçotu
 • Azqiymətli və tezköhnələn əşyalarının uçotu
 • Qeyri maddi aktivlər
 • İstehsal məsrəfləri, gəlirdən çıxılan xərclərin uçotu
 • Debitor və kreditorlarla hesablaşmalar
 • Məhsulların, iş və xidmətlərin satışının uçotda əks etdirilməsi (ƏDV və sadələşdirilmiş sistemlə) Alıcı və sifarişçilərlə hesablaşmalar
 • Məhsul və xidmət alışının mühasibatlıqda əks etdirilməsi, malsatan və podratçılarla hesablaşmalar
 • İdxal əməliyyatları və uçotu, Yük gömrük bəyannaməsi
 • Təhtəlhesab şəxslərlə əməliyyatlar və onların rəsmiləşdirilməsi
 • Kadrlarla iş, işçi heyəti üzrə hesablaşmalar
 • Əmək haqqının hesablanması və uçotunun aparılması
 • Tabel və əmək haqqı hesablama cədvəlinin tərtibi
 • Dövlət Sosial Müdafiə Fondu ilə hesablaşmalar
 • Dövlət Sosial Müdafiə Fondu rüblük və illik B1 hesabat forması
 • Dövlət Sosial Müdafiə Fondu İllik B3 hesabat formasının tərtibatı
 • Mənfəət və Zərərin uçotu
 • Mənfəətin istifadəsi
 • Bölüşdürəlməmiş mənfəət və ya ödənilməmiş zərərin uçotda əks etdirilməsi
 • Sənədləşdirmə və uçotun təşkili
 • Sənəd dövriyyəsinin təşkili və işlənməsi
 • İlkin sənədləşmə, ciddi hesabat blankları və istifadə qaydaları
 • Xəzinə kitabı, Kassa əməliyyatlarının aparılması, rəsmiləşdirilməsi
 • Bank əməliyyatları, bank hesabları, əməliyyatların rəsmiləşdirilməsi.
 • Pos-terminal əməliyyatları və uçotu
 • A.R. Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş vergilər barədə məlumat
 • İnternet Vergi İdarəsi, Onlayn Kargüzarlıq, Elektron bəyannamə
 • Mövcud vergilərlə bağlı bəyannamələrin hazırlanması
 • Əlavə Dəyər vergisi
 • ƏDV-nin büdcəyə hesablanması və əvəzləşdirilməsi və bununla bağlı müddəalar
 • ƏDV depozit hesabı, E-VHF
 • Sadələşdirilmiş vergi
 • Əmlak vergisi
 • Torpaq vergisi
 • Yol vergisi
 • Mədən vergisi
 • Aksizlər
 • Mənfəət vergisi və gəlir vergisi
 • Ödəmə mənbəyində vergi
 • Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti, Məşğulluq və Statistika hesabatları haqqında məlumat.
 • Elektron cədvəl və hesabatların hazırlanması
 • 1C mühasibatlıq proqramı barədə ümumi məlumat
 • Bütün əməliyyatlarn 1C mühasibatlıq proqramında yığılması
 • 1C mühasibatlıq proqramında müxtəlif hesabatların hazırlanması

 Yekun imtahan və sertifikatların təqdim olunması

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On Google Plus